Kindermishandeling

Als een kind een tik op de vingers krijgt, of voor straf zonder eten naar bed moet, is dat kindermishandeling?
Niet als het één keer gebeurt, maar wel als het vaker voorkomt en je je thuis niet veilig voelt.

Kindermishandeling is een verzamelnaam. Onder kindermishandeling verstaan we elk gedrag van een volwassene waardoor een kind schade kan oplopen, lichamelijk of psychisch. Dat gedrag kan bewust of onbewust zijn en het kan actief zijn (een kind iets aandoen) of passief (iets nalaten te doen).

Eigenschappen

Kindermishandeling vindt vaak plaats in de huiselijke kring. Door bijvoorbeeld de ouders of verzorgers van het kind. We noemen dat huiselijk geweld.

Kindermishandeling kent zes vormen: lichamelijke mishandeling, psychische mishandeling, lichamelijke verwaarlozing, psychische verwaarlozing, seksueel misbruik, getuige van partnergeweld. Soms zijn kinderen slachtoffer van één van deze vormen, vaker komen vormen tegelijkertijd voor. Dat betekent dat kinderen bijvoorbeeld zowel geslagen als uitgescholden worden.

De meeste ouders of verzorgers mishandelen of verwaarlozen hun kind niet met opzet. Vaak kunnen zij de zorg voor hun kind door eigen problemen niet (meer) aan of weten niet goed wat hun kind nodig heeft. In gezinnen waar sprake is van kindermishandeling is, is vaak een patroon ontstaan dat niet zomaar doorbroken kan worden. Kindermishandeling kan zich eenmalig voordoen, maar vaker speelt het voor langere tijd. Hoe lang het speelt en hoe vaak het voorkomt hebben invloed op de ernst van de schade die het kind kan oplopen.

Maar een kind kan ook buitenshuis kan mishandeld, verwaarloosd of seksueel misbruikt worden. In de meeste situaties gaat het om een volwassene die het kind goed kent en vertrouwt en van wie hij op een of andere manier afhankelijk is. Denk  bijvoorbeeld aan een leerkracht op school, een pedagogisch medewerkers van het kinderdagverblijf, of een trainer  van de sportclub. (bron augeo.nl)

De meeste ouders of verzorgers mishandelen hun kind niet met opzet. Het is vaak geen onwil maar onmacht, ouders kunnen de zorg voor hun kind(eren) niet meer aan, weten niet goed wat een kind nodig heeft of hebben door hun eigen problematiek geen ruimte voor hun kind(eren). Kindermishandeling vindt meestal plaats binnen het gezin en valt onder de noemer van huiselijk geweld. Maar ook andere mensen kunnen een kind mishandelen, bijvoorbeeld een leerkracht, sporttrainers, iemand vanuit de verdere familie of kerk. Elk jaar zijn er in Nederland 11.9000 kinderen die kindermishandeling meemaken.

De officiële definitie van kindermishandeling is;

“Elke vorm van voor een minderjarige bedreigende of gewelddadige interactie van fysieke, psychische of seksuele aard, die de ouders of andere personen ten opzichte van wie de minderjarige in een relatie van afhankelijkheid of van onvrijheid staat, actief of passief opdringen, waardoor ernstige schade wordt berokkend of dreigt te worden berokkend aan de minderjarige in de vorm van fysiek of psychisch letsel”.


Loading...