Vormen van kindermishandeling

Er zijn verschillende vormen van kindermishandeling, we onderscheiden hier de volgende;

  • Lichamelijke mishandeling;
  • Emotionele of geestelijke mishandeling;
  • Lichamelijke verwaarlozing;
  • Emotionele en pedagoscieh verwaarlozing;
  • Seksueel misbruik;
  • Getuige van huiselijk geweld

Lichamelijke mishandeling
Onder lichamelijke kindermishandeling vallen alle vormen van lichamelijk geweld tegen kind, zoals slaan, schoppen, bijten, knijpen, krabben, aan haren trekken of brandwonden toebrengen. Lichamelijke mishandeling kan varieren van zeer licht tot zeer ernstig geweld. Ook bij betrekkelijk ‘lichte’ vormen van lichamelijk geweld is er sprake van kindermishandeling als ze zich regelmatig voordoen. De ‘pedagogische’ tik is een grensgeval en wordt vaak bediscussieerd. In Nederland is een pedagogische tik in Nederland volgens het Burgerlijk Wetboek verboden. Toch wordt een incidentele lichte tik meestal niet als mishandeling gezien. Ondanks dat een pedagogische tik meestal niet strafbaar is, is deze wel schadelijk voor kinderen. Sommige vormen van fysieke mishandeling kunnen levenslange schade of zelfs de dood tot gevolg hebben.

Emotionele of psychische mishandeling
Bij psychische of emotionele mishandeling brengen ouders of andere opvoeders schade toe aan het kind door met hun houding en gedrag afwijzing en vijandigheid uit te stralen naar het kind. Voorbeeld hiervan zijn; ouders die hun kind regelmatig uitschelden, denigrerende opmerkingen maken richting het kind, herhaaldelijk laten horen dat het niet gewenst is of het kind opzettelijk bang maken.

Lichamelijke verwaarlozing
Wanneer er sprake is van lichamelijke verwaarlozing komen ouders of opvoeders langdurig onvoldoende tegemoet aan de lichamelijke basisbehoeften van het kind. Het kind krijgt niet de zorg en verzorging waar het gezien zijn leeftijd behoefte aan en recht op heeft. Je kunt hierbij denken aan structureel te weinig, slechte of onregelmatige voeding geven, onvoldoende bescherming bieden tegen kou en het onvoldoende bieden van veilige ontwikkelingsmogelijkheden. Maar ook het ontzeggen van noodzakelijke medische zorg of het niet ingrijpen bij dreigend gevaar is een vorm van verwaarlozing.

Psychische verwaarlozing; Emotionele en pedagogische verwaarlozing
Bij psychische verwaarlozing krijgt een kind niet waar het recht op heeft. Je kunt hier denken aan het onthouden van positieve aandacht en responsiviteit aan het kind (emotionele verwaarlozing). Ouders zijn onvoldoende emotioneel en empatisch betrokken en beschikbaar. Bij pedagogische verwaarlozing is er sprake van onvoldoende ouderlijk gezag en structuur in de opvoeding van een kind(eren)

Seksueel misbruik
Seksueel misbruik van kinderen is seksueel contact tegen de wil van het kind. Seksueel misbruik bestaat uit alle seksuele aanrakingen of handelingen die een volwassene een kind opdringt. Daders zetten het kind emotioneel onder druk, dwingen tot seksuele handelingen of zorgen door hun overwicht dat het kind geen nee durft te zeggen. Naast de seksuele handelingen zijn vallen ook het maken of laten van pornografische opnames onder seksueel misbruik. Seksueel misbruik is onderscheidend van de andere vormen van kindermishandeling doordat een groot deel van de gevallen van seksueel misbruik wordt gepleegd buiten het gezin, door personen die met kinderen werken. Dit geldt voor ongeveer driekwart van de gevallen. Dit in tegenstelling tot bijvoorbeeld fysiek en psychisch geweld, dat in negentig procent van de gevallen wordt gepleegd binnen het gezin.

Getuige van huiselijk geweld
Kinderen die getuige zijn van huiselijk geweld tussen bijvoorbeeld hun ouders kunnen op allerlei manieren merken dat er sprake is van geweld tussen hun ouders. Zij zien of horen geweld en conflicten tussen hun ouders of worden geconfronteerd met de gevolgen ervan, bijvoorbeeld verwondingen van de moeder of het moeten vluchten naar een veilige plek. Ook geeft het een groot gevoel van onveiligheid. Uit onderzoek blijkt dat partnergeweld en kindermishandeling vaak samen gaan. Er is dan niet alleen sprake van dat het kind getuige is van geweld maar ook slachtoffer.


Loading...