Nalatenschap

Nadenken over uw nalatenschap is een gevoelig onderwerp. Het gaat immers over het moment dat u er zelf niet meer bent. Toch kan het degenen die achterblijven helpen wanneer u uw wensen zelf hebt vastgelegd. Het biedt hèn duidelijkheid en ú weet zeker dat uw nalatenschap daar terechtkomt waar u dat wilt. Wanneer er geen testament is, gaat de erfenis naar de directe familie. Maar als u (een deel van) de nalatenschap wilt schenken aan een goed doel, bijvoorbeeld Chris en Voorkom!, dan kan dat ook. Er zijn twee manieren om een deel van uw vermogen na te laten aan Chris en Voorkom!: een legaat en een erfstelling. Hieronder gaan we daarop in.

Legaat
U kunt een legaat nalaten. Dan krijgt onze organisatie een geldbedrag of bezitting (bijvoorbeeld een computer, huis, auto of kunstvoorwerp). In het testament laat u precies opschrijven om welk bedrag of welke bezitting het gaat. Chris en Voorkom! kan het bezit te gelde maken en de opbrengst voor haar werk gebruiken.
Een voorbeeldtekst van een legaat is: ‘Ik legateer, vrij van rechten en kosten, af te geven binnen een maand na mijn overlijden, zonder bijrekening van rente, aan Stichting Chris en Voorkom! te Houten een som in contanten van € … (bedrag in letters)’.

Erfenis (erfstelling)
U kunt een goed doel, zoals Chris en Voorkom!, ook tot (mede-)erfgenaam benoemen. Dit wordt een erfstelling genoemd. De erfgenamen krijgen hun deel van de erfenis als alle rechten aan anderen van de nalatenschap zijn afgetrokken. Een verschil tussen een legaat en erfstelling is, dat een erfgenaam in principe de rechten en plichten van de overledene overneemt.

Notaris
Het is nodig de verdeling van de nalatenschap vast te leggen bij een notaris. Een zelfgeschreven wens heeft namelijk geen of slechts beperkte rechtsgeldigheid.

Belastingvoordeel
Wanneer u geld nalaat aan Chris en Voorkom! gaat uw gift volledig naar het goede doel. ANBI stichtingen hoeven namelijk geen erfbelasting te betalen, zoals dat bij personen wel het geval is. (Ter vergelijking: derdegraads familieleden, zoals neven en nichten, kunnen belastingaanslagen krijgen die oplopen tot maar liefst  40 procent.) Uw erfdeel of legaat wordt dus volledig aan ons werk besteed.

Voor meer informatie hierover verwijzen wij u naar de internetsite van de belastingdienst:
Over erfenissen: www.belastingdienst.nl/particulier/erven
Over schenkingen: www.belastingdienst.nl/particulier/schenken.

Vragen
Als u vragen over dit onderwerp heeft, kunt u helemaal vrijblijvend contact opnemen met onze directeur voor meer informatie. Ons telefoonnummer is 0850404850 of info@chrisvoorkom.nlOok Heuvelrug Notarissen in Utrechtse Heuvelrug, waar Chris en Voorkom! veel mee samenwerkt, kan u meer informatie verstrekken over nalatenschappen. Zie: www.heuvelrugnotarissen.nl