Geloof

Geloof.  Is het je wereldbeeld of levensbeschouwing? Een overtuiging van wat waar of niet waar is? Is het een kwestie van waar je je vertrouwen in stelt? Of is het je religie? Het zijn allemaal elementen van wat we geloof noemen. Eigenlijk is het niet de vraag of je gelooft, want iedereen gelooft wel iets, maar de vraag is eerder wie of wat je gelooft. Chris heeft veel ervaring met vragen die spelen rond het christelijk geloof. Sterker nog,  geloof speelt vaak een rol bij andere thema’s.

Via de anonieme chat en email zijn we met veel jongeren in gesprek over geloofsvragen. Daarin merken wij dat geloof in heel veel gevallen troost biedt en helend kan werken. Dat is heel mooi! Maar soms merken we dat jongeren worstelen met het geloof. Het gaat dan bijvoorbeeld over de geloofsnormen of de sociale druk in de groep van geloofsgenoten. Zeker als de ‘geloofsleer’ op gespannen voet staat met datgene wat jongeren zelf meemaken in hun leven. En laten we eerlijk zijn: er zijn ook verschillende voorbeelden te noemen waarin het geloof gebruikt wordt door mensen om elkaar vervelende dingen aan te doen. Neem bijvoorbeeld seksueel misbruik en machtsmisbruik, het stilhouden omwille van de goede naam en het aanpraten van een negatief zelfbeeld.

Godsbeeld

Als een jongere worstelt met geloofsvragen is het belangrijk te verkennen welke rol het geloof speelt in zijn of haar leven en te ontdekken welke waarde het geloof voor een jongere heeft. Negatieve ervaringen kunnen samenhangen met een negatief godsbeeld. Zo kan bijvoorbeeld een opvoeding met een eenzijdige nadruk op het ontzag voor God soms leiden tot een afstandelijke verhouding tot God en in sommige gevallen tot een laag zelfbeeld. Dan is het behulpzaam om kennis te maken met andere manieren van kijken naar God en hoe God zich via de Bijbel en via de persoon van Jezus Christus op een liefdevolle manier presenteert. Een ander voorbeeld waar een bepaald godsbeeld in de weg kan zitten, is dat God in de Bijbel en door veel christenen als Vader wordt aangeduid. Als je zelf een hele negatieve verhouding met je eigen vader hebt dan kan dat een verwrongen kijk op God opleveren.

Lastige vragen

De vragen waar jongeren mee worstelen zijn divers en geheel afhankelijk van hun huidige situatie en de plek waar ze met het christelijk geloof in aanraking zijn gekomen. Maar om er een paar te noemen:

 • Hoe vertel ik het mijn ouders of vrienden in de kerk?
 • Wat is Gods plan met mijn leven?
 • Hoe lees ik de Bijbel?
 • Hoe zit het met de doop?
 • Hoe zit het met andere geloven?
 • Wat zegt God over seks en homoseksualiteit?
 • Als er een goede God is, waarom is er dan zoveel lijden?
 • Is er altijd vergeving?

Binnen de chat is er alle ruimte om in te gaan op geloofsvragen van jongeren en helpen we jongeren hierin een weg te vinden. Daarbij gaan wij in op wat het geloof betekent. Belangrijke geloofswaarden zoals vertrouwen, vergeving, toewijding, naastenliefde en gerechtigheid komen in deze gesprekken langs. Maar ook dat een jongere uniek en waardevol is in Gods ogen.

Geloofsopvoeding

Als ouder, opvoeder of begeleider van kinderen en jongeren wil je graag het beste voor hen. Gewild of ongewild geef je daarbij iets door van wat je zelf belangrijk vindt in het leven, van wat jij gelooft. Het is belangrijk om daar goed bij stil te staan. De volgende vragen aan de hand van het beeld van een boom kunnen daarbij helpen :

 1. Wortels: Waar kom ik vandaan? Wat is mij doorgegeven? Wat zijn mijn wortels?
 2. De stam: Waar sta ik voor? Wat zijn mijn huidige drijfveren? Waar geloof ik in?
 3. De vruchten: wat wil ik doorgeven aan mijn kinderen?

Chris kan opvoeders helpen via online coaching en via ouderavonden.

Jeugdpastoraat

In kerken en gemeenten kunnen kinderen en jongeren met hun geloofsvragen terecht bij iemand die ze in vertrouwen nemen. Bijvoorbeeld in het jeugdwerk of via het jeugdpastoraat. Chris helpt in veel gemeenten het jeugdpastoraat op te zetten. De anonieme chat is ook een vorm van jeugdpastoraat. Naast gesprekken over allerhande thema’s en vragen zijn er veel geloofsgesprekken, wordt er gebeden voor kinderen en jongeren en soms zelf met hen via de chat.


Loading...