LEV2do

Durf goed te doen

Lev2do –durf goed te doen- is het programma waarin leerlingen uit de bovenbouw van de basisschool tools krijgen aangereikt om een positieve invloed uit te oefenen op hun groep. Leerlingen krijgen inzicht in hun gedrag en het effect daarvan op de ander in de groep. Zij ontdekken dat (cyber) pesten een probleem van de hele groep is, en niet alleen van de direct betrokkenen. Er wordt gewerkt aan een positieve groepssfeer- datgene wat goed gaat wordt versterkt- en de groep ontdekt welke waarden voor hen belangrijk zijn. 

Wat betekent LEV?

LEV is het Hebreeuwse woord voor “hart”. LEV gaat over wie je bent en wat je ten diepste beweegt. Leerlingen hebben lef nodig om het goede te doen.

Wat is het belang van Lev2do?

Een goede en veilige sfeer in de groep is een belangrijke stimulans voor leerlingen om met plezier naar school te komen om te kunnen leren. Wanneer de sfeer in de groep negatief is, doet dit iets met het welbevinden van de leerlingen. Tijdens LEV2do wordt er gewerkt aan een veilige sfeer in de groep. Zo ontdekken de leerlingen dat iedereen in de groep van betekenis is. Omdat zij weten welke waarden en normen voor hun groep belangrijk zijn, wordt de groepssfeer verbetert. Zij denken actief na over de vraag welke rol zij in de groep hebben ingenomen en nu willen in gaan nemen.

Welke thema’s worden behandeld?

Door het programma loopt een rode draad die de volgende thema’s aan elkaar verbindt: identiteit en zelfbeeld, groepsdoelen en invloed op de groep.

Tijdens elk thema staat een hoofdvraag centraal die via verschillende invalshoeken behandeld wordt.

Thema 1: “Jij & de groep “ – wie zijn jullie als groep?
In dit thema worden een aantal interactieve groepsspellen ingezet waardoor de dynamiek in de groep inzichtelijk wordt. De leerlingen ontdekken wat goed gaat in de groep en wat er beter kan.

Thema 2: “Jij & jullie doel”- wat vinden jullie als groep belangrijk?
De groep speelt o.a. een spel en de opbrengst van het spel is een aantal eigenschappen die zij als groep belangrijk vinden.

Thema 3: “Jij & gedrag”- wat doe jij voor de groep?
Zij ontdekken dat (cyber) pesten een probleem van de hele groep is, en niet alleen van de direct betrokkenen. De leerlingen krijgen inzicht in hun rol in de groep en op welke manier zij invloed uitoefenen op de groep.

Welke methodiek wordt gehanteerd?

De training is interactief, ervaringsgericht en sluit aan bij de belevingswereld van leerlingen. Daarnaast zijn er ook regelmatig reflectiemomenten ingebouwd. Zo krijgt elke leerling zijn eigen werkboek waarin uiteenlopende opdrachten worden gemaakt.

Het is de bedoeling dat de leerlingen tijdens het programma zelf bepalen wat zij belangrijk vinden om hun mening op te baseren. Via bewustwording, ordenen, meningsvorming en besluitvorming (BOMB- methode) komen ze tot een eigen mening en leren ze vaardigheden aan om te gaan staan voor deze mening.

In het programma wordt ook aandacht besteed aan de positieve, beschermende factoren, die kunnen helpen om het goede te kiezen. Bijvoorbeeld het investeren in goede dingen en het kiezen van medestanders als je aan je mening vast wilt blijven houden. Ook krijgen ze een filter aangereikt, een checklist van drie vragen die hen helpt te beoordelen wat de gevolgen zijn van een keuze die ze maken.

Voor wie is het geschikt?

Het programma is geschreven voor leerlingen uit de bovenbouw van de basisschool.

Wat verwachten we van de school?

We verwachten dat de leerkracht bij de training aanwezig is en actief meedoet met bijvoorbeeld de groepsgesprekken En dat de Lev2do werkboeken van tevoren geprint zijn.

Welke rol hebben de ouders?

In het weerbaar maken van leerlingen hebben ouders de belangrijkste invloed. Daarom organiseren we graag aansluitend op de Lev2do interventie een ouderavond (Har(d)t voor elkaar) waarin ouders worden geïnformeerd over de uitvoering en hoe om te gaan met negatieve groepssfeer. Ook krijgen zij tips over het bevorderen van weerbaarheid van hun kind.

“Tell me and I forget,

Teach me and I may remember,

Involve me and I learn.”