Chris, wat er ook is!

Jeugdpastoraat

Jeugdpastoraat is de nodige aandacht en zorg voor kinderen en jongeren in de kerk. Wil je jeugdpastoraat in jouw gemeente vormgeven dan kan Chris je hierbij ondersteunen via training, coaching en advies op locatie. De KTP-cursus en de Implementatietraining is hier een voorbeeld van. Neem gerust contact op om door te praten over de mogelijkheden. Mail met jeugdpastoraat@chris.nl

Er is voor de diverse leeftijden club georganiseerd, de ruimte is aangekleed en de methode aangeschaft. Ook het catechesewerk is helemaal rond. Het jeugdwerk lijkt in kannen en kruiken… totdat iemand de vraag stelt: wat moeten we toch met dat tienerpastoraat aan? Hoe organiseer je het contact met jongeren? Want de mogelijkheden voor pastorale zorg voor jongeren van de gemeente liggen in het jeugdwerk dat er al is!” – Corien Rietberg, eigenaar/trainer/coach bij ‘Zorg voor Jongeren’

Zorg voor kinderen en jongeren
Je kunt de zorg voor kinderen en jongeren verdelen in drie onderdelen:

  • onderlinge basiszorg
  • specifieke zorg
  • professionele zorg

De drie niveaus vormen samen de jeugdpastoraatspiramide. De basiszorg vormt de brede onderlaag, de professionele zorg de kleine top. De werkelijkheid is vaak echter precies het tegenovergestelde. Juist de basiszorg die wij in een gemeente aan elkaar verlenen vormt helaas maar al te vaak een kleine, wankele basis. Hierdoor ontstaat scheefgroei, met als gevolg dat er een (veel) groter beroep moet worden gedaan op professionele hulp en counseling. Het is dus belangrijk dat we ons niet alleen richten op de Het tweede en derde niveau van de piramide, maar juist investeren in het verbeteren van het eerste niveau: het bieden van basiszorg.

Kinder- en tienerpastoraat?
Chris heeft de volgende definitie voor kinder- en tienerpastoraat ontwikkeld:

Kinder- en tienerpastoraat is het zien, kennen, toerusten en zorgen van en voor de kinderen in de gemeente, zodat we hen kunnen begeleiden in een gezonde groei en ontwikkeling, opvoedingssituaties kunnen aanvullen en hen in scheefgelopen situaties kunnen begeleiden. Voor het kind kunnen dan de mogelijkheden voor een normale ontwikkeling hersteld worden en krijgt het de kans op te groeien tot en gezonde, zelfstandige volwassene die leeft tot eer van God en op een wijze met anderen.

Jeugdcultuur
Voor kinder- en tienerpastoraat is het goed voeling hebben met de jeugdcultuur een randvoorwaarde: het kennen van de tijd en de leefwereld waarbinnen de kinderen en jongeren opgroeien. Alle activiteiten die een gemeente voor en met hen onderneemt, zullen daarbij aansluiting moeten maken, wil datgene wat aan de kinderen en jongeren wordt overgebracht bij hen ook kunnen beklijven. Maar het geldt ook andersom: de kinderen en jongeren kunnen door hun inbreng, vragen, activiteiten, et cetera, ook een impuls geven aan de soms zo broodnodige veranderingen binnen de kerkelijke gemeente.

Implementatie
Kinder- en tienerpastoraat vraagt om inbedding in het jeugdbeleid van de gemeente: welke plaats en rol kunnen en mogen kinderen en jongeren vervullen in het geheel van de gemeentelijke activiteiten. Eerst en vooral vraagt het binnen een gemeente, van ‘hoog’ tot ‘laag’,  om liefde, een hart, voor kinderen en jongeren. Zij zijn niet alleen toevertrouwd aan de zorg van ouders en school, maar ook die van de christelijke gemeente, opdat het hen wél zal gaan in hun leven, ook in hun leven met God. In het invullen en begeleiden van het kinder- tienerpastoraat hanteert Chris de vierslag:

  • Zien en luisteren
  • Kennen
  • Toerusten
  • Zorgen

Loading...