Up2You – (cyber)pesten

Op de middelbare school hebben de leerlingen onderling veel (online) contact met elkaar. Ze geven elkaar likes, volgen elkaar en delen foto’s en filmpjes. In een split-second is een foto zo gedeeld of doorgestuurd. Voor leerlingen is het lastig om de gevolgen van hun handelen goed in te schatten, omdat de lange termijn visie zich later ontwikkelt.
Volgens het NJI zegt ruim 5 procent van de internetgebruikers in de leeftijd van 12 tot 25 jaar in 2018 wel eens online gepest, gestalkt of bedreigd te zijn. Meisjes hebben hier twee keer zo vaak mee te maken als jongens (respectievelijk 7,1 procent en 3,6 procent). (bron NJI.nl)

In deze workshop worden leerlingen zich bewust van hun rol in de groep en krijgen handvatten aangereikt om een positieve invloed uit te oefenen op de groep, zodat (cyber)pesten tegengegaan wordt.

Voor wie is het geschikt?

Het programma is geschikt voor alle leerjaren van de middelbare school. Up2You wordt aangepast aan het niveau van de leerlingen.

Tijdsduur

Het programma ‘Up2You’ duurt 90 minuten.

Welke methodiek wordt gehanteerd?

De training is interactief, ervaringsgericht en sluit aan bij de belevingswereld van leerlingen. Via bewustwording, ordenen, meningsvorming en besluitvorming (BOMB- methode) ontdekken de leerlingen hoe zij op een positieve manier kunnen omgaan met elkaar.

Wat is het belang van ‘Up2You’?

Sommige leerlingen hebben te maken met cyberpesten, de online variant van pesten op het schoolplein. Online blijken jongeren en  harder dan in offline confrontaties.  De pester ziet niet welk effect zijn pesterijen hebben en kan dus ook geen medelijden opbrengen voor zijn slachtoffer. Tegelijk hebben ze de mogelijkheid om de pesterijen heel snel en op grote schaal te verspreiden. Juist omdat cyberpesten zo makkelijk anoniem gebeurt en juist het privéleven binnendringt komt de boodschap des te harder aan bij de slachtoffers. Veel leerlingen vinden het moeilijk om melding te maken van cyberpesten. Online voor elkaar opkomen wordt door veel leerlingen als moeilijker ervaren.

Het belang om juist online op te komen voor iemand die gepest wordt is enorm groot. Wanneer iemand die gepest wordt steun ervaart van een groepsgenoot maakt dat een groot verschil; hij staat er dan niet meer alleen voor. Leerlingen hebben altijd een keuze hoe zij reageren op pestgedrag. Door het te negeren keuren ze het goed. Als ze opkomen voor iemand kunnen ze het pesten laten ophouden. Deze workshop daagt hen uit om het verschil te maken.  It’s up to you.

Welke thema’s worden behandeld?

  • Plagen vs pesten.
  • De impact van (cyber)pesten op het slachtoffer.
  • Leerlingen reflecteren op de rol die zij innemen.
  • Hoe stop je cyberpesten?
  • Versterking van het verantwoordelijkheidsgevoel in de groep.
  • Hoe kun je als groep pesten tegengaan?

Wat verwachten we van de school?

We verwachten dat de docent bij de training aanwezig is en actief meedoet met de groepsgesprekken
De ouders informeren over de ‘Up 2 You’ training.

Welke rol hebben de ouders?

In het weerbaar maken van kinderen op internet hebben ouders de belangrijkste invloed. Wanneer ouders betrokken zijn bij het online leven van hun kind, door bijvoorbeeld af en toe mee te kijken of te vragen hoe het vandaag op internet was, kunnen zij hun kind bijsturen indien dit nodig is. Als er een vertrouwensband is, zal het kind ook durven delen waar hij tegen aan loopt.
Tijdens de ouderavond ‘SnApp je tiener‘ wisselen ouders ervaringen uit en krijgen ze tools aangereikt om de mediaopvoeding handen en voeten te geven. meer info: https://volwassenen.chris.nl/lev/scholen/